گرایش دیر پای انسان به طبیعت که ریشه در فطرت وی دارد و تاثیرات مثبت روانی که سرسبزی محیط پیرامونی بر او دارد ، نیاز روز افزون انسان به زندگی توام با گیاهان سرسبز و زیبا را به ویژه در جامعه مکانیزه امروزی  بخوبی روشن می کند . با ازدیاد تقاضا برای نگهداری  گیاهان ، ضرورت حفظ و مراقبت آنها از گزند انواع آفات و بیماریها و سایر تنشهای گیاهی ، اجتناب نا پذیر است .

گیاهان مانند سایر موجودات زنده به عوامل مخرب محیطی و ارگانیزم های مضر آن حساس می باشند . تنشهای ناشی از شرایط محیطی نا مطلوب (کمبود مواد غذایی ، آلودگیهای هوا ، نامناسب بودن نور ، آب ، دما و … ) بیماریهای فیزیولوژیک نامیده می شوند . لازم به یاد آوری است که گیاهان انگل که جهت فتوسنتز و یا جذب آب و املاح به گیاه اصلی وابسته اند و با آن رقابت می کنند نیز از عوامل تهدید کننده گیاه محسوب می شوند .

در ادامه به توضیحاتی راجع به آفات و بیماریهای متداول گیاهی و روشهای پیشگیری یا درمان آنها می پردازیم .

 

 

تعریف آفت : به طور کلی به هر چیز خسارت زا ، آفت اطلاق می گردد ولی در گیاهپزشکی ،حشرات ، کنه ها ، جوندگان و نرم تنان زیان آور در گروه آفات طبقه بندی می شوند .