آفت درخت بید
نام آفت : ۱ – شته سیاه بید Chaitophorus niger نحوه خسارت : دوره کامل زندگی این شته روی انواع درختان بید سپری می شود و در واقع شته دارای چرخه زندگی هولوسیکلیک می باشد .شته مزبور بروی برگ ها وشاخه های جوان فعالیت نموده وهمچون سایر مکنده ها موجبات …
نام آفت :
۱ – شته سیاه بید
Chaitophorus niger

نحوه خسارت :
دوره کامل زندگی این شته روی انواع درختان بید سپری می شود و در واقع شته دارای چرخه زندگی هولوسیکلیک می باشد .شته مزبور بروی برگ ها وشاخه های جوان فعالیت نموده وهمچون سایر مکنده ها موجبات ضعف درختان را فراهم میسازد.

کنترل و مبارزه :
– حذف علفهای هرز همجوار
– شستشوی تنه وسرشاخه درختان با استفاده ازآب ویا ترکیب رقیق صابونی(این عملیات درابتدای فعالیت آفت توصیه می گردد)
– استفاده ازسموم تماسی ویا سیستمیک موجودمانند: استامی پراید-کونفیدور و…

۲- سپردار بید
Chionaspis salicis

نحوه ی خسارت :
به شاخه وتنه حمله نموده وضمن مکیدن ازشیره گیاه ، موجبات ضعف و درنهایت زوال درخت را فراهم می سازد. در تراکم های بالا سطح پوست تنه وشاخه پوشیده از لایه ی سفیدی می گردد.

کنترل و مبارزه :
– حذف مکانیکی آفت درتراکم های محدود بصورت معدوم نمودن شپشک هابروی تنه وشاخه و با استفاده از برس های نرم
– سمپاشی تنه وشاخه ها به هنگام تفریخ تخم ها وظهور پوره های سرگردان با استفاده از سمومی همچون : دیکلروس – دیازینون- استامی پرایدو…
درصورت تشکیل سپربروی بدن حشره کاربرد سمومی چون : فوزالون – آپلاود –اتیون بهمراه روغن ولک (بادز تقریبی ۵/۰ درصد ) قابل توصیه می باشد.