آفت درخت زبان گنجشک
– پسیل زبان گنجشک Phyllopsis fraxini نحوه ی خسارت حشرات وپوره ها ضمن مکیدن شیره گیاه ،با واردنمودن بزاق خود باعث برهم زدن هورمون های گیاهی گردیده ودرنتیجه سبب لوله شدن حاشیه برگها وتبدیل تدریجی آن به گال می شود. این قسمت ها بتدریج تغییررنگ …
– پسیل زبان گنجشک

خسارت-پسیل-زبان-گنجشک

Phyllopsis fraxini

نحوه ی خسارت

حشرات وپوره ها ضمن مکیدن شیره گیاه ،با واردنمودن بزاق خود باعث برهم زدن هورمون های گیاهی گردیده ودرنتیجه سبب لوله شدن حاشیه برگها وتبدیل تدریجی آن به گال می شود. این قسمت ها بتدریج تغییررنگ داده وقهوه ای می گردند. این آفت به شدت موجب ضعف درخت می گردد.
کنترل مبارزه
دردرختانی که سالهای گذشته خسارت پسیل مشهود بوده است ، می بایست به محض رویش برگها وقبل از ایجاد گال ها ، دور اول سمپاشی با سموم سیستمیک مانند: استامی پراید- انویدور- کالیپسوو… به اجرا درآید. تکرار این عملیات منوط به جمعیت آفت ومیزان خسارات وارده درمراحل بعدی می باشد.