آفت درخت صنوبر
برنامه سم پاشی درخت صنوبر در سال ۹۱ نام آفت : ۱- شته گال کیسه ای صنوبر Pemphigus borealis نحوه ی خسارت : خسارت این آفت مانندسایر افراد خانواده شته ها بصورت ضعیف شدن گیاه ودر ادامه عامل حمله سایرعوامل خسارت زا می باشدکه در صورت عدم مقابله با آفت ، …
برنامه سم پاشی درخت صنوبر در سال ۹۱
نام آفت :
۱- شته گال کیسه ای صنوبر

شته گال کیسه ای صنوبر شته گال کیسه ای صنوبر۲

Pemphigus borealis

نحوه ی خسارت :
خسارت این آفت مانندسایر افراد خانواده شته ها بصورت ضعیف شدن گیاه ودر ادامه عامل حمله سایرعوامل خسارت زا می باشدکه در صورت عدم مقابله با آفت ، زوال تدریجی درخت آلوده را بدنبال خواهدداشت.

کنترل و مبارزه :
-حذف مکانیکی گال ها ومعدوم نمودن آن ها
– هرس شاخه های آلوده درتراکم های محدود
-سمپاشی درختان با استفاده ازسموم شیمیایی سیستمیک مانند: کونفیدور، استامی پرایدو…

۲- برگخوار صنوبر

برگخوار صنوبر

Chrysomela populi

نحوه ی خسارت :
حشرات کامل زمستان گذران به تدریج از اواسط تا اواخر فروردین ظاهر شده، پس از تغذیه از برگ های تازه صنوبر و جفت گیری، از اوایل اردیبهشت تخم ریزی را آغاز کردند. پیدایش لاروهای سن یک در نیمه اول اردیبهشت بوده و پس از طی سه سن لاروی، پیش شفیرگی و شفیرگی در نخستین نیمه خرداد اولین حشرات کامل نسل جدید ظاهر شدند.
کنترل و مبارزه :
– کاربرد سموم شیمیایی با ظهورحشرات کامل
– استفاده ازسموم لاروکش مانند: دیمیلین پس ازظهورلاروها وقبل ازایجاد خسارت ویا سموم لاروکشی همچون : آوانت-اووی ساید وتیودیکارپ