آفت درخت نارون
برنامه سم پاشی درخت نارون در سال ۹۱ نام آفت : ۱- برگخوار نارون Galerucella luteola نحوه خسارت : – باتغذیه ازبرگ ،باعث خشکی برگ وبه خصوص در درختانی که در رفیوژ خیابانها و در معرض دید همگان قرار دارند، سبب ایجاد منظره نامناسبی ازفضای سبز شهری می …
برنامه سم پاشی درخت نارون در سال ۹۱
نام آفت :
۱- برگخوار نارون

برگخوار نارون

Galerucella luteola

نحوه خسارت :
– باتغذیه ازبرگ ،باعث خشکی برگ وبه خصوص در درختانی که در رفیوژ خیابانها و در معرض دید همگان قرار دارند، سبب ایجاد منظره نامناسبی ازفضای سبز شهری می گردد. اینگونه خسارت یعنی از دست دادن برگهای درخت ، برای درخت، بسیار نگران کننده بوده، چرا که در این صورت بتدریج ودرصورت عدم توجه به درختان ،شاهد زوال تدریجی این گونه مقاوم وزیبا خواهیم بود. این آفت، عموماً باعث مرگ ناگهانی درخت نشده لیکن باایجادضعف دردرخت به تدریج، خشکیدگی سرشاخه و حمله سایر آفات و بیماری ها مانند مرگ نارون رابدنبال خواهدداشت.

کنترل و مبارزه :
– کلش وکندوکوب پای درختان دراواسط پاییز باهدف معدوم نمودن حشرات ویا شفیره های موجود درپای درختان ویا سمپاشی تنه وخاک اطراف طوقه با سمومی چون: کارباریل(سوین)
– محلولپاشی تاج و برگها (خصوصا سطح زیرین برگ) با استفاده ازسمومی بیولوژیکی همچون B.T
– سمپاشی تاج (درابتدای فعالیت آفت) وتاج وتنه (درمراحل خسارت) با استفاده ازسمومی چون :آوانت ،تیودیکارپ، فنتیون،استامی پراید و…
۲- شته گالی نارون

شته گالی نارون شته گالی نارون۱

Tetraneura ulmi

نحوه ی خسارت :
– ضمن تغذیه از شیره گیاه و ورود ترشحات بزاقی آفت به داخل سلول های برگ، گالهایی به اندازه فندق درسطوح فوقانی برگ ایجاد می گردد.

کنترل و مبارزه :
– حذف کلیه علفهای هرز وتنه جوش وپاجوش های درخت
– سمپاشی درختان(صرفادرصورت بروز طغیان آفت) با استفاده ازسموم سیستمیک ویا نفوذی قوی که با ورود به شیره گیاه ، باعث ازبین رفتن شته های داخل گال گردندازجمله سموم قابل توصیه می توان به: استامی پراید(موسیپلان) – ایمیداکلوپراید(کونفیدور) و… اشاره نمود.

۳- شپشک خونی نارون

شپشک خونی نارون۱ شپشک خونی نارون۲

Gossyparia spuria

نحوه ی خسارت :
با حمله به شاخه های فرعی واصلی وتنه ومکیدن شیره گیاه باعث ضعف درخت وخزان زودرس درخت می گردد.این آفت درتراکم بالا موجب خشکیدگی درخت می گردد.

کنترل و مبارزه :
– حذف شاخه های خشک ونیمه خشک درزمستان ویا اوایل بهار
– تقویت درختان آلوده با بهبودوضعیت آبیاری وکوددهی آن ها
– سمپاشی تنه وشاخه هاومحل های تجمع آفت با استفاده ازسموم تماسی + روغن ولک، مانند : بوپروفزین (آپلاود) – اتیون و… + ۵/۰ درصدروغن ولک