آفت سوزنی برگها

برنامه سم پاشی سوزنی برگها در سال ۹۱ نام آفت : ۱- شته کاج Schizolachnus pineti نحوه خسارت : با تغذیه ازشیره همچون سایر خانواده بزرگ شته ها، علاوه برضعف عمومی درختان آلوده ، بواسطه ترشح موادچسبناک عامل جلب قارچ فوماژین ودرادامه نازیبایی این درختان …

برنامه سم پاشی سوزنی برگها  در سال ۹۱

نام آفت :

۱- شته کاج

Schizolachnus pineti

شته کاج ۱ شته کاج ۲

نحوه خسارت :

با تغذیه ازشیره همچون سایر خانواده بزرگ شته ها، علاوه برضعف عمومی درختان آلوده ، بواسطه ترشح موادچسبناک عامل جلب قارچ فوماژین ودرادامه نازیبایی این درختان را فراهم می نماید.

کنترل و مبارزه :

– شستشوی بافشارتاج این درختان با استفاده ازآب ویا ترکیبات صابونی درابتدای فصل بهار

– هرس مناسب تاج درختان وحذف کلیه سوزن ها وشاخه های خشک از تاج ،بواسطه بهبودجریان هوا

– – استفاده ازسموم شیمیایی( ترجیحا سیستمیک) مانند:استامی پراید ،روکسیون ، کونفیدور و… درصورت شدت تراکم

 

۲- شپشک آرد آلود سرو

شپشک آرد آلود سرو ۲ شپشک آرد آلود سرو

نحوه خسارت :

این حشرات دراطراف دمبرگ هاوساقه های نازک یک ساله ویا چندساله متمرکز شده وضمن فروبردن خرطوم خوددرنسوج گیاهی، با ترشحات خود اطراف خودراپوشیده که علاوه برضعف درختان آلوده ، منظره ی نازیبایی نیز به درختان می دهد چراکه ترشحات چسبناک حشره،باعث جلب قارچ ساپروفیت فوماژین نیز می گردد.

 

کنترل و مبارزه :

– هرس وتقویت درختان

– شستشوی درختان با فشارآب ویابا استفاده ترکیبات صابونی درزمان خروج پوره ها ازتخم وقبل ازتشکیل لایه ی پنبه ای

– سمپاشی درختان آلوده با استفاده از ترکیب :

روغن + سموم تماسی مانند : اتیون-فوزالون- آپلاود و… به اضافه روغن ۵/۰ درصد