آفت چمن

برنامه سم پاشی سطوح چمن در سه ماهه اول سال ۹۰ نام آفت : ۱ – آبدزدک Gryllotalpa gryllotalpa نحوه خسارت : خسارت این آفت در گلکاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و چمنکاری‌ها …

برنامه سم پاشی سطوح چمن در سه ماهه اول سال ۹۰

نام آفت :

۱ – آبدزدک

آبدزدک آبدزدک۲

Gryllotalpa gryllotalpa

نحوه خسارت :

خسارت این آفت در گلکاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و چمنکاری‌ها فضای سبز زیادبوده به نحویکه باحفر دالان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هائی درزیر سطوح چمن کاری هاویاداخل باغچه های گل، باعث قطع ریشه وهدررفت آب باغچه ها می گردد و به همین دلیل این افت را آبدزدک نامیده‌اند. ازجمله نکات اساسی درشناسایی فعالیت آبدزدک درچمن وگل ،ایجاد خطوط نامتقارن ومارپیچ و برآمده بروی خاک بوده که گاها سوراخ های خروجی حشره نیز درهمین مسیر قابل مشاهده است.

کنترل و مبارزه :

– برنامه ریزی جهت عدم اجرایی هرگونه عملیاتی مانندکاشت وواکاری چمن که نیاز به کمپوست داشته باشد دراوایل بهار ، بواسطه عدم جلب آفات خاکزی

– غرقاب باغچه های گل وخفگی حشرات

– معدوم نمودن حشرات درشب بصورت مکانیکی

– استفاده ازطعمه های مسموم با غروب آفتاب ودرحواشی محل فعالیت آفت بروی چمن ویا داخل باغچه های گل بصورت کپه ای با استفاده از ترکیب :  سبوس + دیمتوات و به نسبت نیم لیترسم دیمتوات برای ۱۰ کیلو سبوس (ابتداسبوس با سم مخلوط وسپس درکانون آلودگی بصورت پخش یا کپه ای قرارداده می شود)

 

۲- کرم سفید ریشه

۰۰۰۰۶۵

polyphylla adespersa

نحوه خسارت :

مر حله اصلی خسارت این افت مرحله کرمی آن است که در داخل خاک در اطراف ریشه درختان به سرمی برند،بنا براین مبارزه با کرم به دلیل این که در داخل خاک قرار دارد،کار نسبتاً مشکلی است و باید شما باغداران با اجرای روش های ذیل که هر کدام از آنها به نحوی در کنترل آفت موثر است با این آفت مبارزه نمایید.

کنترل و مبارزه :

– جمع آوری و از بین بردن حشرات کامل

اگر حشرات کامل قبل از تخم ریزی جمع آوری و معدوم گردند به وضوح کاهش آلودگی جدیدراشاهدخواهیم بود.بنابراین به عنوان اولین اقدام جهت کنترل آفت ،جمع آوری و نابود نمودن حشرات کامل قابل توصیه می باشد.این روش ها شامل:

جمع آوری حشرات کامل درشب واطراف منابع نوری

جمع آوری حشرات کامل بروی درختان – درختچه ها ویا سایرپناهگاههای موجوددرپارک ماننددکه های نگهبانی و…

– کنترل شیمیایی با لاروها در داخل خاک وبا استفاده ازسمومی همچون :

ترکیب دیازینون+گراماکسون (مجموع دز ۴ درهزار)

این عملیات درفازاول درابتدای خرداد( جهت حذف لاروهای سن ۳ وآماده جهت تبدیل شدن به حشرات کامل وتخم های تازه گذاشته شده) ودرفازدوم دراواسط مرداد(جهت لاروهای زنده مانده ازمرحله ی نخست عملیات) قابل توصیه می باشد.