عموما” گیاهانی که در ایجاد فضای سبز کاربرد دارند از نظر شکل ظاهری به چهار دسته تقسیم میشوند که عبارتند از :درخت ،درختچه ، بوته و علفی ، که از انها متناسب باهدف طراحی استفاده میشود. بطور مثال از گیاهان  به منظور گوناگون،ازجمله ایجاد پوشش بر روی خاک، ایجادسایه،بادشکن ، پرچین و حصار، مناسب شرایط خاص و…. می توان بهره مند شد.