چون سموم  دفع آفات اثرات بسیار زیانباری بر بدن انسان و حیوانات و پرندگان دارد، لذا باید پاره ای از موارد ایمنی را همواره مد نظر قرار دهید. وبرای سهولت فراگیری نکات ایمنی مورد نظر را به چهار گروه زیر تقسیم می نمائیم :

الف : نکاتی پیرامون شناخت سموم و اصطلاحاتی که روی برچسب قوطی های سموم نوشته شده است.

۱ – ماده مؤثر :
به مواد شیمیایی موجود در هر سمی که دارای خاصیت آفت کشی باشند ماده مؤثر گفته می شود. مثلاً دیازینون ۶۰ درصد امولسیون، دارای ۶۰ درصد ماده مؤثر سمی و ۴۰ درصد مواد همراه غیرسمی است.
۲ – مواد همراه :
به مواد موجود درسم که قابلیت حل شدن محلول را افزایش دهد، سم را رنگین نماید و یا به عنوان ترکیبات امولسیون کننده، خیس کننده عمل نمایند و زیانی نداشته باشد، مواد همراه نامند.
۳ – ۵۰% LD درجه مسمومیت :
به مقدار سم خالص بر حسب میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن که باعث مرگ حداقل ۵۰ % جانوران مورد آزمایش می شود درجه مسمومیت نامند. هر چه عدد LD50 کوچکتر باشد درجه سمیت آن بیشتر است.
۴ – دوره کارنس (پایداری سم) :

مدت زمانی که سم می تواند پس از سمپاشی خطرناک باشد وسمیت خود را حفظ کند دوره کارنس(پایداری سم) نامند.

ب – نکات ایمنی قبل از آغاز عملیات سمپاشی :

۱- سم باید از نظر سالم بودن آزمایش شود.

۲- وسایل مورد نیاز سمپاشی آماده گردد شامل : (لباس کار– دستکش لاستیکی–عینک دوره دار و ماسک).

۳ – با کمک گرفتن از کارشناسان نوع آفت و نوع سم مشخص گردد.

۴- قبل از استفاده از هر سمی بروشور آن دقیقاً مطالعه شود، و طبق دستورالعمل آن اقدام نمائید.

۵- برای راحتی کار سمپاشی سموم را با هم مخلوط نکنید.

۶-   نوع دستگاه انتخابی برای عملیات سمپاشی باید متناسب با نوع ماده شیمیائی، نوع گیاه، وسعت کار و … باشد.
ج– نکات ایمنی حین سمپاشی

۱ – هرگز در هنگام سمپاشی سم را بو نکنید.

۲ – برای آماده سازی محلول سم، هرگز آن را با دست به هم نزنید.
۳ – در صورت وزش باد، پشت به باد عملیات سمپاشی را انجام دهید.
۴ – جهت جلوگیری از سوختگی سطح گیاهان باید فشار سمپاش را طوری تنظیم کنید که قطرات درشت روی گیاه تشکیل نشود.
۵ – مراقب باشید بدن شما با محلول سم تماس پیدا نکند. ضمناً محصولاتی که نیاز به سمپاشی ندارند، ویا علوفه دام ها به سم آغشته نگردد.
۶ – در هنگام اجرای عملیات سمپاشی از خوردن، آشامیدن و استعمال دخانیات پرهیز کنید.
۷ – از ریختن محلول سمی در آب های جاری و محل آبشخور حیوانات و استخرهای منابع آبی پرهیز کنید.
د – نکات ایمنی پس از سمپاشی

۱ – ظروف خالی سم را له کرده و در عمق خاک مدفون نمایید.

۲ – دستگاه سمپاش وسایر ابزار کار را پس از خاتمه عملیات سمپاشی شستشو نموه و کاملاً خشک نمائید. اگر قطعاتی از دستگاه سمپاش به ویژه در سمپاش های موتوری و پشت تراکتوری نیاز به روغن کاری داشت آن را روغن کار کنید.

۳ – با نصب تابلو مناطق سمپاشی شده را مشخص و مجزی کنید.
۴ – ترتیبی اتخاذ نمائید تا از ورود اطفال و حیوانات اهلی به منطقه سمپاشی شده جلوگیری به عمل آید.
۵ – اگر پس از سمپاشی بارندگی صورت گیرد سمپاشی باید تکرار شود.
۶ – کارگران باید پس از پایان عملیات سمپاشی استحمام نموده، لباس خود را عوض کنند.