با توجه به مسئله کمبود آب ،مسئله بهره وری در زمینه آبیاری دارای اهمیت فراوانی است ،بنابراین در طراحی سیستم آبیاری طرحی علمی و فنی است که متناسب با نیاز آبی گیاهان و شرایط اب و هوایی منطقه به گونه ای انجام شود که باعث حداکثر بهره وری در زمینه آب گردد.