شرکت مهندسی مشاور یک با بهره مندی از توان نیروی انسانی متخصص خود و تجارب ارزشمند در حیطه طراحی و اجرای فضای سبز  و المان های زیبا و  مبارزه بهداشتی با آفات باغی و خانگی در خلق محیطی زیبا و آرام و ایمن برای شما  فعالیت می نماید.